Uchwała nr XXIV/306/16 Rady Miasta Zgierza

 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz, położonej na terenie miasta Zgierza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 606/2 w obrębie geodezyjnym Z-125, biegnącej od ulicy Parzęczewskiej do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 595/8 w obrębie geodezyjnym Z-125, nadaje się nazwę ulica ks. Jerzego Kowalczyka. Szczegółowy przebieg drogi określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza - Radosław Gajda

 

 

 

Odsłony: 2534